Nguyễn Minh Sáng

Giá trị của chúng tôi – trách nhiệm, xuất sắc và sáng tạo – là nền tảng cho sự thành công của DreamCPN trong hơn 69 năm qua.

Tầm nhìn – Trong bối cảnh thế giới đang có những chuyển biến sâu sắc, chúng tôi đang dần xác định lại những tiêu chuẩn do chính mình đặt ra và, kết quả là, tầm nhìn của chúng tôi: DreamCPN – Doanh nghiệp tiên phong

Sứ mệnh – Từ khi thành lập tại Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án và từng bước nâng cao sự hiện diện của mình trên thị trường.

Phương châm làm việc – Chúng tôi đã thiết lập các phương châm làm việc phù hợp với giá trị của DreamCPN nhằm phát huy tối đa năng lực cũng như tối ưu hóa hiệu suất của công ty.

Kinh nghiệm làm việc

Cập nhập

Kĩ năng cá nhân

Cập nhập

Thông tin liên hệ:

Skype:
Cập nhập

Số điện thoại:
Cập nhập